Vi ville være det tilbud, som vi selv syntes manglede

Glad i skole har, i hele tilblivelsesprocessen, haft et særligt fokus på at skabe et tilbud til de børn og unge, som profiterer af andre tilgange til trivsel og læring. I den spæde begyndelse var meningen, at tilbuddet kun skulle omfatte dyreassisteret pædagogik, men som processen skred frem, blev det tydeligere, at der var behov for at tænke i et mere helhedsorienteret tilbud med flere muligheder for læring og udvikling. Herefter fulgte mange timers research på nettet, og forskellige relevante fagfolk blev kontaktet for at indhente mere viden og større overblik over eksisterende tilbud til børn og unge i udsatte positioner. Det ledte os frem til Glad i skole, som er ´det tilbud, som vi selv syntes manglede. Derefter blev der taget kontakt til samarbejdspartnere med de rette kompetencer, som ligeledes matchede Glad i skoles mindset og vision om at gøre en forskel for de børn og unge, som har mistet modet på læring og troen på, at skolen er et rart sted at være, og/eller at uddannelse og job er en mulighed for dem.

Vision

Vi vil bidrage til udviklingen af bedre forebyggende og afhjælpende fælles indsatser for udsatte børn, unge og deres familie. Det er vores vision med barnets og den unges perspektiv i centrum at hjælpe med at bane vejen frem mod større trivsel, skoleglæde og bedre muligheder for at gennemføre uddannelse eller komme i beskæftigelse. Vi vil være det supplerende tilbud, som tager hånd om udsatte børn og unge, så de kan få samme muligheder, som deres jævnaldrende, for uddannelse, personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv.

Det er vores vision, gennem et innovativt samarbejde med kommuner og skoler, at bidrage til implementeringen af mere sammenhængende, bedre koordinerede og specialiserede indsatser til gavn for de børn og unge, som har brug for andre veje til trivsel, læring og udvikling.

Mission

Vores mission er at hjælpe børn og unge med bekymrende skolefravær tilbage i trivsel.

Vi vil, gennem skræddersyede indsatser tilrettelægge lærings- og undervisningsforløb, som skaber de bedste betingelser for, at barnet og den unge oplever, at de lykkes fagligt, socialt og personligt. Det er vores mission gennem forskellige tilgange til læring at styrke barnets og den unges kompetencer, fremme trivsel og oplevelser af mestring, så den enkelte styrkes i troen på egne evner og handlekompetence og får:

Vores kerneopgave

Det er vores kerneopgave at fremme trivsel, læring og skoleglæde gennem skræddersyede, forebyggende og afhjælpende indsatser til børn og unge med særlige behov.

Vores kerneydelser

Vores kerneydelser er trivselsfremmende aktiviteter, særlig tilrettelagt læring og undervisning, som styrker barnets og den unges faglige, sociale og personlige kompetencer, så den enkelte opnår større selvhjulpenhed og bedre forudsætninger for at lykkes i skolen, på uddannelsen og i et fremtidigt arbejde.

Vores værdigrundlag

Vi deler det grundprincip, at ”børn gør det godt, hvis de kan”, jf. Ross W. Greens. Vi deler også det grundprincip, at ufrivilligt skolefravær er barnets og den unges reaktion på manglende ressourcer til at løse de udfordringer, som de møder i skolens sociale og faglige kontekster. Afholdelse fra at møde i skolen, ser vi derfor, som barnets eller den unges måde at håndtere de psykiske og sociale udfordringer, de står i.

I vores værdigrundlag deler vi endvidere følgende grundprincipper:

  • Det er godt for børn at gå i skole, hvis det faglige og sociale læringsmiljø tilpasses de behov og forudsætninger, som det enkelte barn og ung har
  • Det er barnets og den unges perspektiv og ressourcer, som skal være i centrum for at fremme trivsel og skoleglæde
  • Det er helhedssynet på barnet og den unge i deres omgivende miljø, som danner grundlaget for en skræddersyet og helhedsorienteret indsats
  • Det er er en forudsætning for læring at barnet og den unge føler sig tryg og er i trivsel

Vores læringssyn og pædagogik

Vi arbejder ud fra et bredt og holistisk læringssyn, fordi vi mener at læring og udvikling både involvere det kropslige, kognitive, følelsesmæssige og sociale. I den pædagogiske praksis har vi en særlig opmærksomhed på at møde barnet og den unge ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang, fordi vi mener, at denne tilgang er relevant, når vi vil understøtte trivsel, læring og udvikling ud fra barnets og den unges perspektiv. Mentalisering handler om at have sind på sinde, – at se bagom adfærden, – at forstå misforståelser. Det er evnen til at forstå tanker, følelser og adfærd hos sig selv og andre. Børn og unge med autisme og ADHD har i særlig grad brug for at blive mødt mentaliserende og brug for hjælp til at udvikle deres evne til mentalisering, så de tilegner sig større forståelse og bedre forudsætninger for at mestre det sociale samspil.