Få svar på dine spørgsmål om
Glad i skole

Nej, det kræver ingen visitation at benytte vores tilbud.

 

Forældre, skole eller sagsbehandler kan vælge at benytte vores tilbud ved at købe konkrete ydelser hos Glad i skole. Vores ydelser kan købes enkeltvis, eller vi kan kombinere flere ydelser i en samlet indsats, hvor vi kan indgå i et helhedsorienteret og koordineret samarbejde med jer om at hjælpe barnet eller den unge med særlige behov og deres familier.

 

Det kan fx være dyreassisteret pædagogik kombineret med undervisning i udvalgte fag samtidig med et behandlingsrettet forløb hos vores psykolog eller terapeuter- herunder støttende samtaler til forældrene i processen med, fx afhjælpning af skolefravær og mistrivsel hos barnet/den unge.

Nej, vi er ikke en online-skole men vi kan tilbyde online-undervisning i alle fag og på alle klassetrin, hvis hensynet til barnet eller den unge taler for, at det er den læringsramme, vi fx starter ud med i forhold til undervisningen i fagene.

Det kan være i de tilfælde, hvor barnet eller den unge er så belastet, at han/hun har behov for en langsom eksponering til det skolefaglige i den ramme, som føles mest tryg.

Det kan også være i de tilfælde, hvor det giver bedst mening for barnet eller den unge, at vi laver en indsats kombineret med flere ydelser, fx trivselsfremmende forløb hos Glad i Skole og sygeundervisning i et eller flere fag, hvor undervisningen kan foregå online, hvis det vurderes, at det er det mest hensigtsmæssige for ikke at overbelaste barnet eller den unge ved, fx at stille krav om at skulle hjemmefra hver dag. 

Vores udgangspunkt vil altid være barnets og den unges motivation, ressourcer og behov. Vi er derfor meget opmærksomme på at lytte til barnet og den unge, så vi hele tiden har deres perspektiv i centrum for de tiltag, vi vælger.

Er der tale om et længerevarende skolefravær med angstproblematikker, stress, depression og andre belastningsreaktioner, så er vi nødt til at være meget varsomme med IKKE at presse på og tro, at problemerne løses med et quick-fix.

Skal vi kunne sikre, at vi har barnets og den unges perspektiv i centrum, så må kravene også afstemmes med den enkeltes motivation, ressourcer og behov.

Vores ydelser kan købes gennem egenbetaling, eller det kan være den respektive skole eller kommune, som betaler for den enkelte ydelse eller samlede indsats.  

Vi er ikke en skole, som man indskrives på eller visiteres til – og dermed er vi heller ikke et alternativ til andre skoler.

Vi ser os derimod som et midlertidigt eller supplerende tilbud til børn og unge med skolerelaterede problematikker og/eller mistrivsel.

Det kan fx være ufrivilligt skolefravær, hvor barnet/den unge kan være så belastet, at det ikke længere er i stand til at komme i skole, eller måske venter på et skoletilbud! Her kan vi sætte ind med trivsels- og skolerettede forløb kombineret med et behandlingsforløb, hvis der er behov for dette. 

Glad i Skole kan således tilbyde at forebygge en forværring af problemerne gennem helhedsorienterede, individualiserede og koordinerede indsatser til børn og unge med særlige behov, hvis skolefravær, trivsel og udvikling giver anledning til bekymring. 

Vi ved, bl.a. fra forskningen, at en tidlig indsats og behandling er vigtig, og dette kan vi tilbyde at samarbejde med skole og kommune om, så barnet, den unge og deres familier tilbydes rettidig hjælp og støtte.

Når vi kalder os Glad i Skole med sloganet sammen finder vi vejen, så er det, fordi vi ønsker at bidrage til, at alle børn og unge får mulighed for at gå glade i skole – et godt skoleliv med læring og udvikling er alle børns og unges ret – og ”vejen” ser vi, som noget vi må finde sammen med barnet, den unge, forældre, skole, sagsbehandler og andre relevante aktører.

Afhængig af kompleksiteten og varigheden af fraværet, er det vores erfaring, at det kan tage fra måneder til år, før barnet eller den unge er i trivsel og stabil.

 

I vores arbejde med barnet/den unge vil relationen og omsorgen altid gå forud for krav og forandring- men det overordnede mål vil altid være at arbejde frem mod skoledeltagelse, uddannelse eller job.

 

 

Det er vigtigt at være tålmodig og give den enkelte tid, da det nemt kan give tilbageslag, hvis processen fremskyndes, og barnet/den unge føler sig presset.

 

Skolefravær er en kompleks størrelse, som udover en fælles forståelse og et koordineret samarbejde også kræver, at vi giver barnet og den unge tid til at komme sig og tid til at genvinde modet og troen på, at de kan mestre skolens faglige og sociale fællesskab. 

 

Kort sagt så kan barnet/den unge være i vores tilbud så længe, der er behov. 

Vores målgruppe er børn og unge op til 25 år med særlige behov.

 

Det kan være ADHD, Autismespektrumforstyrrelser, PDA, OCD, selektiv mutisme, angst, depression, stress og alle former for skolerelaterede problematikker som fx ufrivilligt skolefravær og adfærdsmæssige problemstillinger. 

 

Man behøver ikke at være diagnosticeret for at benytte Glad i Skole. 

Vi er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder non-profitdet vil sige, at vi tjener penge på almindelige markedsvilkår, men adskiller os fra andre virksomheder ved at reinvestere det væsentlige af virksomhedens overskud i løsningen af en samfundsmæssig udfordring ud fra et klart socialt formål. 

 

Skolefravær og skolerelateret stress, mistrivsel, angst og depression blandt børn og unge med særlige behov er en kompleks samfundsmæssig udfordring, som vi, med vores specialiserede ydelser og tværprofessionelle kompetencer, ønsker at bidrage til løsningen af, ud fra et medmenneskeligt og socialt ansvar. 

 

Det ansvar vil vi gerne løfte i et innovativt samarbejde med de respektive kommuner og skoler, som er åbne for at finde nye veje, hvor økonomi går hånd i hånd med faglig omsorg og høj kvalitet til gavn for barnet og den unge med særlige behov og deres familier. 

Vi har mulighed for at hente og bringe barnet/den unge som et ekstra tilkøb til vores ydelser.