Vi går gerne med i en samlet indsats

 • Vi indgår gerne i et tillidsfuldt og koordineret samarbejde med skole, kommune, PPR, botilbud og andre relevante aktører.
 • I et innovativt samarbejde med jer, kan vi iværksætte flere samtidige tiltag på flere niveauer og i flere kontekster, fx i klassen, i hjemmet og individuelt til barnet/den unge hos Glad i skole.
 • Vi har en bred vifte af forskellige motivationsformer og læringstilgange, som kan støtte og motivere barnet og den unge til at vælge skolen til.
 • Inddragelse af flere perspektiver og faglige kompetencer vil fremme muligheden for at finde de bedste løsninger for barnet eller den unge. Vores bidrag ind i den samlede indsats kan være relevant indenfor alle 4 kernelementer i modellen.

Opsporing

 • Vi kan bidrage med viden, sparring og et generelt trivselsfokus i opsporingen af fraværet kombineret med en foregribende trivselsindsats for at undgå en forværring af barnets eller den unges skoleproblematikker og mistrivsel.
 • Mange børn og unge med begyndende eller bekymrende skolefravær er ofte ramt af forskellige angstproblematikker, har ADHD og/eller autisme- og her kan vi bidrage med stor faglig viden og erfaring.
 • Vi kan tilbyde en fast kontaktperson, der støtter barnet eller den unge i opsporingen af fraværet.
 • Det enkelte forløb tilrettelægges i et koordineret samarbejde med barnets og den unges forældre, skole og andre relevante aktører.

Afdækning og faglig vurdering

 • Vi kan tilbyde trivsels- og mentorforløb til barnet, den unge og/ eller familien med fokus på at højne trivsel og samtidig afdække de bagvedliggende årsager til den enkeltes mistrivsel og skolefravær.
 • Vi er flere fagprofessionelle samlet på et sted og kan derfor bidrage til et rettidigt tværfagligt og velkvalificeret afdækningsforløb ud fra et psykologisk, terapeutisk og pædagogisk helhedsblik på barnet, den unge, familien og skolen.
 • Vi har fokus på den enkeltes ressourcer og udfordringer og kan lave en foregribende indsats for at undgå forværring af psykisk mistrivsel og skolefravær hos barnet/den unge.
 • Vi har erfaring med inddragelse af kommunikationsstøttende metoder for børn og unge med kognitive vanskeligheder og funktionsnedsættelser- herunder erfaring med inddragelse af dyreassisteret støtte i svære samtaler. Mange børn og unge vil ikke have gavn af at skulle kommunikere om svære emner i en face-to-face-kommunikation.

Handlemuligheder og indsatser

 • Vi kan tilbyde specialiserede forløb i præcis den ramme og med det indhold barnet eller den unge har behov for her og nu. Det kan være i hjemmet, på barnets eller den unges skole eller hos Glad i skole.
 • Gennem et tæt samarbejde med barnet, den unge og familien skræddersyr vi en målrettet indsats, som matcher den enkeltes motivation, ressourcer og behov. De enkelte indsatser kan kombineres med behandlingsrettede forløb.
 • Vi tager afsæt i afdækningen af årsagerne til fraværet, og ud fra et fagligt helhedssyn retter vi indsatsen mod de væsentlige årsager til skolefraværsproblematikken på tværs af skole, hjem, fritid, barnet og den unge selv.
 • Vi kan samarbejde med skolen om at skabe læringsmiljøer, som fremmer muligheden for, at den enkelte kan fortsætte i sit nuværende skoletilbud.
 • Ved længerevarende fravær kan vi varetage sygeundervisningen og hjælpe med at opretholde eller opbygge en tilknytning til skolen. Det kan fx foregå hos Glad i skole, hvor klassens lærer og elev(er) i X-antal timer om ugen deltager i konkrete aktiviteter, omkring et fælles tredje, med det formål at styrke barnets og den unges sociale relationer og netværk i klassen.
 • Vi kan i 1:1 og i mindre grupper arbejde med at styrke den enkeltes faglige, sociale og personlige kompetencer, så barnet og den unge styrkes i troen på sig selv og genvinder modet på at deltage i skolefællesskabet.