Vi tilbyder skræddersyede og fleksible indsatser

Vores forskellige ydelser kan også købes særskilt eller som en ”tilvalgsydelse” til igangværende indsatser.
1. Aflastning

Glad i skole tilbyder afløsning og aflastning til familier, der har et barn/ung i mistrivsel, med ufrivilligt skolefravær eller lignende problematikker. Det kan eventuelt være som et alternativ til tabt arbejdsfortjeneste til forældre, således at de helt eller delvist kan genoptage arbejdet, mens vi kan arbejde målrettet på at bringe barnet eller den unge tilbage i trivsel og bidrage til opretholdelse af struktur, stabilitet og indhold i familiens dagligdag.

De enkelte forløb kan tilrettelægges ud fra præcis den ramme og med det indhold, som matcher barnets, den unges og deres familiers behov og ressourcer.

Se de relevante lovtekster

2. Sygeundervisning

Vi tilbyder at varetage sygeundervisningen for børn og unge, som har et længerevarende fravær eksempelvis på grund af angstproblematikker og anden psykisk mistrivsel.

Den individuelle sygeundervisning tilrettelægges i samråd med skolens leder, forældre, barnet og den unge selv. Rammen og indholdet for undervisningen tager sit udgangspunkt i den enkeltes motivation, ressourcer og behov med en løbende evaluering og justering, så vi sikrer den enkeltes perspektiv og faglige progression.

 

Sygeundervisningen kan kombineres med et trivsels- og mentorforløb, hvor vi bidrager til den tidlige foregribende indsats og identificering af årsagerne til skolefraværet. Med afsæt i afdækningen af årsagerne kan vi rette indsatsen mod de væsentlige årsager til skolefraværet og sammen med barnet, den unge, forældre og skole tilrettelægge en skræddersyet og målrettet plan for et tilbage-i-skole-forløb.

Se de relevante lovtekster

3. Trivsel- og mentorforløb som foregribende indsats

Et trivsels-og mentorforløb er for børn og unge med bekymrende fravær og børn og unge, som viser tegn på mistrivsel i skolen. Uanset hvilke skoleproblematikker den enkelte har, så hjælper vi med at iværksætte en tidlig foregribende indsats, så problemerne ikke udvikler sig til mere komplekse problemstillinger.

Sammen med skolen, forældrene og barnet/den unge forsøger vi at afdække de faktorer, der er med til at vedligeholde fravær, mistrivsel og manglende lyst til at gå i skole. Vi kan herunder også bidrage til funktionsevnebeskrivelser samt forløb til hele familien med fokus på at højne trivslen.

Mistrivsel hos barnet eller den unge kan vise sig på flere forskellige måder, men de generelle tegn viser sig ofte som:

 • Aggressioner.
 • Svært ved at kontrollere impulser.
 • Svært ved at etablere sociale kontakter.
 • Har mange konflikter med andre børn.
 • Indgår i mobberelaterede situationer.
 • Stort fravær i skolen.
 • Svært ved at koncentrere sig.
 • Opsøger uforholdsmæssig meget voksenkontakt
 • Søvnproblemer
 • Ondt i maven
 • Hovedpine
 • Negative følelser omkring skolen
 
Et trivsel- og mentorforløb som foregribende indsats har flere formål:
 1. At bidrage til afdækningen af årsagerne til den enkeltes skolefravær og mistrivsel på tværs af skole, familie og barn/ung, så den rette indsats kan iværksættes.
 2. At opretholde struktur i hverdagen og fastholde en tilknytning til skolen, så et stort fravær ikke ender med, at den enkelte isolerer sig i hjemmet og får det endnu dårligere.
 3. At tilbyde trivselsfremmende og interessebaserede aktiviteter, der kan styrke barnets og den unges mentale sundhed- herunder selvtillid, selvværd og et mere positivt selvbillede.
 4. At tilbyde et fagligt løft i et eller flere fag, hvis barnet/den unge har et fagligt efterslæb, som gør det svært at følge med i timerne.
 5. At afdække barnets og den unges ressourcer og udfordringer – herunder beskyttende og opretholdende faktorer i relation til fremmøde/fravær.

 

Et trivsels-og mentorforløb vil, afhængig af kompleksiteten, have en varighed på minimum 3 måneder. En kortlægning af de faktorer, som opretholder et fravær kan være mere eller mindre omfattende, og derfor kan der også være behov for en tværprofessionel vurdering.

De enkelte forløb tilrettelægges i et tæt samarbejde med barnet/den unge, familien, skolen og andre relevante aktører. Valg af indhold og ramme tager sit udgangspunkt i barnets eller den unges behov her og nu og med det antal timer i ugen, som er bevilliget. Barnet eller den unge får en fast kontaktperson, som også vil fungere som familiens tovholder, bisidder og koordinator på aftaler om møder med skole, PPR, sagsbehandler, kom-i-skole-teamet og andre relevante aktører.

Vi evaluerer og justerer løbende på indhold, ramme og metoder for at sikre den enkeltes perspektiv, trivsel og progression gennem forløbet. Vi afholder statusmøder, og har opfølgende og støttende samtaler med forældrene.

4. Tilbage-i-skole-forløb

I et tilbage-i-skole-forløb tager vi afsæt i den faglige afdækning/screening, som er lavet på det enkelte barn/ung, og som beskriver barnets eller den unges ressourcer, udfordringer og de bagvedliggende årsager til det ufrivillige skolefravær.

Den enkelte indsats skræddersyes til barnet/den unge og til familien som helhed ud fra den indhentede viden og i et tæt samarbejde med barnet, den unge, forældre, skole og andre relevante aktører. Hvis der er behov for at iværksætte flere samtidige indsatser på flere niveauer og i flere kontekster, kan vi bidrage med målrettede tiltag i klassen, i hjemmet og individuelt til barnet/den unge.

 
Klassen:
 • Vi samarbejder med skolen om at fremme gode relationer til klassekammerater og opretholde eller opbygger tilknytningen til skolen.
 • Vi tilbyder en neutral, tryg og overskuelig ramme hos Glad i skole, hvor lærer og eventuelt en eller flere elever fra klassen kan deltage i konkrete læringsaktiviteter.
 • Vi bidrager med specialpædagogisk sparring i forhold til at tilpasse læringsmiljøet, så det bliver muligt at inkludere den enkelte i aktuelt eller fremtidigt skoletilbud.
 
Hjemmet:
 • Vi tilbyder psykologisk, terapeutisk og pædagogisk støtte, rådgivning og vejledning tilpasset familiens individuelle situation, behov og målsætninger
 • Vi tilbyder familien terapeutiske forløb, hvor der arbejdes med dynamik, relationer og struktur som en del af den samlede indsats.
 
Individuelt til barnet/den unge:
 • Vi arbejder med trivselsfremmende aktiviteter med fokus på oplevelser af mestring og handlekompetence, så det enkelte barn/ung styrkes i troen på sig selv.
 • Vi styrker specifikke færdigheder, kompetencer og handlestrategier, så barnet eller den unge tilegner sig bedre forudsætninger i forhold til at mestre det sociale fællesskab.
 • Vi kan inddrage musik- og dyreassisterede interventioner i arbejdet med at styrke evnen til mentalisering, følelsesregulering, stresshåndtering og i læringen af hensigtsmæssige kontaktformer, strategier og handlemuligheder, som kan hjælpe barnet/den unge med at tackle udfordringerne i skolens fællesskab.
 • Børn og unge med psykisk mistrivsel og skolefravær som er ramt af angst, stress, depression og andre belastningsreaktioner kan tilbydes et individuelt terapeutisk samtale- og behandlingsforløb som en del af den samlede indsats.
 
Handleplan
 • Udarbejdelsen af handleplanen sker i et tæt samarbejde med barnet/den unge, forældre, skole og andre involverede aktører
 • Vi definerer mål og delmål, der skal arbejdes med i hjemmet, i skolen og målrettet barnet/den unge.

 

Det er vigtigt, at barnet, den unge og forældrene oplever ejerskab og tror på indsatsen, så derfor vil barnets, den unges og forældrenes motivation, ressourcer og behov være et vigtigt udgangspunkt for valg og tilrettelæggelse af indsats- herunder valg af konkrete løsninger og mål.

Vi har, med vores tværfaglige kompetencer, mulighed for at tilbyde flere handlemuligheder og kreative løsninger, der kan arbejdes med på tværs af skole, hjem og hos Glad i skole. Vi har mange forskellige motivationsformer, læringstilgange og muligheder for at inddrage naturen, musik- og dyreassisterede interventioner som understøttende indsats for børn/ unge med angst og depression.

 

Tidsramme

Tidsrammen for et Tilbage-i-skole-forløb kan være vanskelig at fastsætte, da det i høj grad vil afhænge af kompleksiteten og varigheden af fraværet. Dog vil vores udgangspunkt være, at det minimum vil have en varighed på 3 måneder, hvor følgende forhold kan indgå i vurderingen af, hvorvidt forløbet bør forlænges eller afsluttes:

 • Har barnet eller den unge regelmæssig skolegang?
 • Er barnets eller den unges trivsel højnet?
 • Er barnets/den unges udvikling (både i forhold til trivsel og fremmøde) stagneret, og skal der en anden indsats til?
 • Giver barnet/den unge udtryk for at være motiveret for indsatsen?
 • Har der været en dialog om afslutning mellem involverede aktører, og er der enighed herom?
 • Hvis indsatsen eller forløbet afsluttes, er der så tiltag i skolen, i hjemmet og hos Glad i skole, som skal fastholdes?

 

5. Dyreassisteret pædagogik, læring og udvikling
Hos Glad i skole tilbyder vi strukturerede og målrettede trivsels- og læringsforløb med inddragelse af hund og/eller hest. De enkelte forløb tilrettelægges individuelt ud fra den enkeltes motivation, forudsætninger og behov. I et samarbejde med dig/jer definerer vi de mål og fokusområder, der skal arbejdes med. Det kan fx være målrettet en styrkelse af faglige, sociale, personlige og/eller motoriske kompetencer og færdigheder. Med udgangspunkt i SMART-metoden laver vi den målsætning, som for dig giver mening, og som samtidig er Specifik, Målbar, Accepteret, Realistisk og Tidsbestemt.

Målrettede interventioner med inddragelse af hund

60 min. læringsforløb pr. uge med skolehund og/eller læsehund 3000 kr. om måneden (1:1 undervisning)

90 min. læringsforløb pr. uge med skolehund og/eller læsehund 4500 kr. om måneden (1:1 undervisning)

De enkelte forløb tilrettelægges altid, så de også tilgodeser dyrets velfærd, således vil der være en vekslen mellem aktiviteter og med indlagte pauser.

Målrettede interventioner med inddragelse af hest

60 min. Særlig tilrettelagt læring og udvikling pr. uge med hesten 3000 kr. om måneden (1:1 undervisning)

90 min. Særlig tilrettelagt læring og udvikling pr. uge med hesten 4500 kr. om måneden (1:1 undervisning)

Forløbene er for børn og unge op til 25 år.

Undervisning på hold

60- 90 min. holdundervisning eller undervisning pr. uge for elever i samarbejde med elevens skole:  kontakt os for muligheder og pris.

6. Behandling

Vi tilbyder følgende ydelser:

 • Behandling af barnets eller den unges problemer
 • Behandling af barnets eller den unges problemer og familiebehandling Afdækning og forebyggelse af skolefraværsårsager
 • Kontaktperson
 • Kontaktperson og familiebehandling
 • Familiebehandling
 • Pædagogisk og praktisk støtte
 • Samtaler ved Psykolog
 • Samtale ved terapeut
 • Hypnoterapi
 • Musikterapi
 • Dyreassisteret terapi

 

Behandling kan kombineres med alle vores ydelser alt afhængig af de individuelle behov ved det enkelte barn, den unge og/ eller familie. Listen herover er ikke endelig så send os en forespørgsel, hvis der er behov for noget, vi ikke har nævnt.

Se de relevante lovtekster