Persondatapolitik

1) Indledning

Glad i skole APS har udarbejdet denne databeskyttelsespolitik, fordi vi ønsker at sikre overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesforordningen blev officielt vedtaget den 14. april 2016, og fandt anvendelse fra den 25. maj 2018, hvor den danske Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (betegnet ”persondataloven”) blev ophævet.

Med vores databeskyttelsespolitik har vi en særlig opmærksomhed på at leve op til de forpligtelser, som følger i forbindelse med behandling af personoplysninger, som følger af EU’s Databeskyttelsesforordning (Generel Data Protection Regulation,”GDPR”) og Databeskyttelsesloven. Med forkortelsen ”GDPR”, henvises der til de gældende regler om databeskyttelse.

Det er formålet med vores Databeskyttelsespolitik at oplyse dig om vores behandling af dine personoplysninger og overholdelse af GDPR. Hos Glad i skole er vi opmærksomme på at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra de stammer, og hvordan de videregives, opbevares eller behandles. Vores databeskyttelsespolitik er gældende for alle, som udfører opgaver på vores vegne, og som i den forbindelse behandler personoplysninger om elever, forældre, medarbejdere, konsulenter, leverandører, samarbejdspartnere og andre.
Dine oplysninger vil blive behandlet af Glad i skole APS, som er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger.

Glad i skoles hovedadresse er Rosengren 13, Løvskal, 8850 Bjerringbro. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Monette Rasmussen, tlf. 31315675, e-mail: monette@glad-i-skole.dk.
Vores hjemmeside (www.glad-i-skole.dk) kan indeholde links til andre websider, der driftes af en tredjepart. Glad i skole er ikke ansvarlig for indholdet eller den databehandlingspraksis, der anvendes på websider, som driftes af tredjepart.

2) Indsamling og behandling af personoplysninger

Der vil altid være et specifikt formål med vores indsamling og behandling af personoplysninger. Det kan fx være for, at vi kan give dit barn og/eller den unge den bedst mulige ydelse og samlede indsats, det kan være dialog med forældre, dialog med skole, PPR, kommune, jobcentret eller i behandlingen af din jobansøgning, behandling af din ansættelse som medarbejder eller for på anden vis at kunne gennemføre og levere en ydelse til dig. Derudover kan oplysningerne blive brugt til statistiske formål og elev-trivsels-undersøgelse.

Afhængig af din henvendelse og de konkrete omstændigheder indsamler og behandler vi dine oplysninger:

 • hvis du ansøger om et job (enten opfordret eller uopfordret)
 • hvis du kontakter Glad i skole i forbindelse med dialog ang. vores ydelser
 • hvis du er elev hos Glad i skole
 • hvis du ønsker at blive elev hos Glad i skole eller har et barn, som du ønsker skal benytte vores tilbud
 • hvis du modtager rådgivning eller indgår i sparring/samarbejde med Glad i skole fx som forælder, anden pårørende, skole, PPR, institution eller kommune
 • hvis du i øvrigt kontakter Glad i skole


Glad i skole behandler typisk følgende oplysninger i forbindelse med ovennævnte: Dit fulde navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, CV, e-mailadresse, køn, kopier af uddannelsespapirer, samt andre specifikke oplysninger, som du måtte vælge at give os om dig selv eller dit barn, og som har relevans for vores ydelser og indsatser.

I forbindelse med rekruttering og ansættelse hos Glad i skole vil det også være aktuelt at indhente referencer, straffeattest og børneattest. Glad i skole kan også indhente oplysninger, som er offentliggjort på sociale medier som fx, Facebook. Det kan også i forbindelse med vores samlede indsatser være relevant at behandle følsomme personoplysninger, som fx helbredsoplysninger på de børn og unge, som vi yder indsatser for.

Vi behandler personoplysningerne efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.
Behandling af oplysninger om personnummer sker, når det følger af lov, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. Derudover behandler vi personoplysninger, som er nødvendige af hensyn til at udføre den opgave, som vi er blevet pålagt af offentlige myndigheder, på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e), databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, litra f

I tilfælde af at vi skulle modtage oplysninger om eventuelle strafbare forhold behandles de pågældende oplysninger på baggrund af en berettiget interesse, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, stk. 2, stk. 3. Hvis Glad i skole indsamler eller modtager oplysninger om eventuelle strafbare forhold foretager vi en konkret vurdering af skolens berettigede interesse og vurderer, om denne klart overstiger hensynet til den registrerede. I denne forbindelse lægger vi vægt på skolens legitime interesse i form af understøttelse og bidrag til børn og unges trivsel og undervisning.

Herudover behandler vi enkelte almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn og adres-se, som er nødvendige for at opfylde den indgåede kontrakt mellem Glad i skole og bar¬nets forældre/værge, og for at opfylde den bevilling, som kommunen har tildelt det enkelte barn, jf. da-tabeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

Cookies
Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies, så vi kan tilbyde en brugervenlig hjemmeside med information, der er relevant for dig. Du kan til enhver tid læse mere om vores brug af cookies samt tilpasse dine indstillinger i vores cookiepolitik.

3) Retsgrundlag og sikkerhed

Du skal vide:

at retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, og/eller for at den dataansvarlige, eller en tredjemand, kan forfølge en legitim interesse, (medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn) jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f.• at personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), fortrolige (f. eks. cpr.nummer) og/eller følsomme/særlige personoplysninger (f. eks. helbredsoplysninger).

 • at vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere, fx skole, PPR, institution og kommune.
 • at nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
 • at vi har modtaget personoplysningerne fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
 • at vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
 • at vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.
  Glad i skole behandler og opbevarer dine personoplysningerne sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Vi anvender alene dine oplysninger til det formål, de er indsamlet til og de slettes, når dette formål ikke længere er relevant eller er opfyldt.


4) Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke kan du altid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til monette@glad-i-skole.dk. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi de personoplysninger, vi har behandlet på baggrund af dit samtykke, medmindre de fortsat kan eller skal behandles for eksempelvis for at overholde en retlig forpligtelse

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

5) Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet, men ønsker du at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, dog er du altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

6) Ændringer i datapolitik

Glad i skole opdaterer regelmæssigt vores datapolitik, og når det er påkrævet på grund af ændringer i gældende lovgivning. Derfor forbeholder vi os retten til at opdatere og ændre denne Politik. Når vi gør dette, retter vi datoen og versionen øverst og nederst på siden. Datoen for den senest gældende version af politikken er oktober 2023